Disclaimer

Algemeen
De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC en het Trimbos-instituut zijn echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

De informatie op deze site is gebaseerd op huidige wetenschappelijke inzichten. De informatie op deze site kan door het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC en het Trimbos-instituut zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC en het Trimbos-instituut nemen de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de site en maken gebruik van betrouwbaar geachte bronnen.

Gebruik informatie
Het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC en het Trimbos-instituut aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die is of zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie of communicatie in de ruimste zin, behoudens opzet of grove schuld. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts.

Externe Links
Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC en het Trimbos-instituut worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC en het Trimbos-instituut hebben geen zeggenschap over deze websites en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Bronvermelding
Professionals en beleidsmedewerkers van onze samenwerkingspartners zoals genoemd in het colofon van deze site mogen informatie op deze site citeren en gebruiken bij hun werkzaamheden, mits dit gebeurt in de geest van Op Koers Online en voorzien van bronvermelding.

Geen medisch advies
Het Trimbos-instituut is geen hulpverlenende instelling en geeft geen medische adviezen. Medewerkers van het instituut kunnen ook niet beoordelen of een bepaalde behandeling in een individueel geval wel of niet de juiste is. Het Trimbos-instituut aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de informatie op deze site, of het wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling.

Techniek
Deze website kan software bevatten die te downloaden is. Het Trimbos-instituut garandeert niet de werking van de software en sluit elke aansprakelijkheid met betrekking tot de bruikbaarheid, geschiktheid of functionaliteit van deze software of de mate waarin deze virussen kan bevatten uit. Het Trimbos-instituut aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het downloaden, installeren of gebruiken van deze software.

Het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC en het Trimbos-instituut kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen waarmee toegang tot de interventie kan worden verkregen, waaronder schade aan hard- en/of software van elektronische communicatiemiddelen, schade ten gevolge van de niet-aflevering of vertraging van de elektronische berichten en misbruik van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur. 

© Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC/Trimbos-instituut 2009. Alle intellectuele rechten, waaronder het auteursrecht zijn voorbehouden.